Aadlat maniliurniqmut

Nunasi piqaqtuq maniliqininnga naunaiyaqtait titiqqamut maniliqininnga, timiqutinganiklu.
Ardicom

Ardicom

NASCO havaqatigiliqtaa ukuat NorthwesTel ukuatlu Kuuaapngit piliuriami Ardicom Qaritauyakkut Titiraqniq, Hivayarniq, Piksaliurutikkut Uqaqatigiikniq Havakvia tamainnut havaqatigiiktamiknik nanminiqaqtut 33.3pusantmik havakvinganit. Ardicom Qaritauyakkut Titiraqniq, Hivayarniq, Piksaliurutikkut Uqaqatigiikniq kaantraktauyuq Kavamanit Nunatsiaqmit Nunavunmmillu aadlallu aulapkaigiami uqaqatigiikniqmut tamainnut (WAN) ikayuriamiknik 58 nunallaat tamainni Ukiuqtaqtumi tunigiamilu aadjikutaanik ikayuutikhamik aadlanut amigaittunut -Ukiuqtaqtumi ikayuqtaminik.

Malca-Amit

Malca-Amit tuniyuq hapummiutipkaiyuq nunaryuaptikni tuyuriami puuqhimayunik tamainnut, ihumagilluaqtauyuq ingilravikhanga, timiqutigiyait, nunamikni anguyaktut akhaluutait unalu agyarniq hunavaluknik tingmitikkut. Nunasi Kuapuriisinga nanminiriyaat 51pusantmik Malca-Amit NWT uumani Havaqatigiigiyait ukununnga Malca-Amit New York Inc. nanminiriyaat 49pusantmik.
Northern Aboriginal Services Company (NASCO)

Ukiuqtaqtumi Nunaqaqqaarhimayut Havakvingat (NASCO)

Nunasi Kuapuriisinga piqaqtuq 25pusantmik ilaliutiniq uumani NASCO. Nanminiriniq aadlanit atuqtauyuqlu ukunani Denendeh Pivallianiq Kuapuriisinga, Yukon Allait Pivallianiq Kuapuriisinga ukuatlu Inuvialuit Pivallianiq Kuapuriisinga. NASCO talvannga 33.3pusantmik nanminiriyauyuq ukunannga ukunannga Ardicom Qaritauyakkut Titiraqniq, Hivayarniq, Piksaliurutikkut Uqaqatigiikniq Havakvia.

Nunasi Financial Services

Nunasi Maniliqivinga (NFS)

Nunasi Maniliqivinga (NFS) mikitqiyauyuq 100 pusantmit Inuinnainnik nanminiriyauyuq Nunasi Kuapuriisinga. Havaariliuqtaat 2013mi tunigiami quulitqiamik nakuuqpiaqtumik maniliqinirmut titiraqhimayait munariniqmullu ikayuutikhanik ukununnga Nunasi mikitqianit havakvinginnit, NFS havaariyait qaffiuyut mikkait havakviuyut, maniliungittunut nanminiqaqtullu inuit tamainnit Nunatsiaqmit, Nunavunmit Kaanatamillu.