Niuvrutauvaktut piqutit unalu Ikayuutiit

Nunasi akhuuqtut havaqatigiami ukunani Kaanatap kavamanganut piliuriamilu nutaanik havakviknik pivikhaqautikhamut piyait ihariagiyanginnik 5pusantmik uqariiyaqtamiknik niuviriami ukununnga Nunaqaqqarhimayuq havakvingit.

Nunasi tamaat nanminiqaqtiuqatauyuq Nasittuqmi, Havaqatigiigiyait Tamainnut-Ukiuqtaqtumi Inuit timiqutigiyait ukuatlu ATCO Frontec. Nasittuq tunivaktuq havakvikmi ikayuutikhamiknik pinahuarutikhamullu munariniq ukununnga Kaanatap kavamanganut ihuarhainikhanganut aulapkaininnganullu ukununnga CFS Alert.

Havaqatigiigiyait

Nasittuq Corporation

Nasittuq Kuapuriisinga

Nasittuq Kaanatamiutaq piyuq ilaupkaiyuq malruuknit amihunilluuniit pitquhinganik piyuq ihumaliuqtamiknik pitquhinginnullu havakvinga, havaariliuqtaat havaktinganik atayumik ukununnga havakviuyuq ukunanit Amihunut Ukiuqtaqtuqmiutat Inuit Timiqutigiyangit (PAIL) unalu ATCO Frontec Kuapuriisinga. Tamna PAIL/ATCO Frontec atayumik timiqutigiyauyuq ukuatlu Nasittuq kaantraqaqtut ukunani Kaanatap Kavamangani aulapkaigiami munarigiamiklu Duulaingugaluat (NWS) Kaanatami pitqutigiquplugu Havakvinga Munariyut Inungnik Nunanganiklu (DND) Amialikamiullu Munariyut Tingmitinik Anguyagahuaqtunik.