Nunasi Uqaqtaminik uumuuna PUVAKLUKYUARNIQMUT-19

Nunasi Kuapuriisinga iliuraqtait hivutliutiyakhaat aaniaqtailininnganut havaktivutnut, havaqatigiiktavut nunallaallu. Qayagittuaqtumik munariyavut tamna malikhugulu pitquhait munarhitkunnit hiamitiqtailigiami PUVAKLUKYUARNIQMUT-19. Ihumaliurutiliqtut qayagittiaqtummik quulitqiaq ihumagiyait ayurhaqtillugit. Nunasi havakvinga Iqalungmi umikhimaniaqtuq kihimi ihumagiyaugumik munarhitkunnit havakvingit angmaffaaqtaarumik.

Nunasi havaktingit havakniaqtut igluminit. Apirhuutiqaruvit, hivayarlugu (867) 979- 8920.

Takujainnarilugit Saqqiqtausimajulimat