Annie Aningmiuq nuuttuq kavamatkunnit maniliungittumullu havaamit ikayuriamikni inungnik nakugiktigiami havakvikmut piumayut

titiraqtaa Derek Neary

“Utiffaarumaqpiaqtuq nunallaamut, angiyuq piumaniq uvamnut, havagiami Inuit timiqutigiyanginnut nanminiriyauyuq Inungnik akhuurutauyuq,” uqaqtuq Annie Aningmiuq, tikkuaqtaulihaaq Atan’nguyap Tuglia kavamatkunnut nunallaanullu ikayurutauyut ukununnga Nunasi Kuapuriisinga.
piksaliurhimayaa Annie Aningmiuq

Annie Aningmiuq quviahuktuq utiffaariami Nunavunmut, piqaqtuq aadlamik huuq utiffaariami taimaa Puvaklukyuarniqmut pipkaidjutigumiuk – havaaniktuq nutaamik.

Aningmiuq havaktilihaaqtuq Nunasi Kuapuriisinga Atan’nguyap Tuglia kavamatkunni nunallaanilu ikayuqtiuyuq.

Nunaqarhimayuq Aatuvami taimaa 10nik ukiunik, aihimavyakhimaittuq nunamikni taimaa atauhiqmik ukiumik nampanganiklu puvaklukyuarniqmit. Kihimi tingmiumayuq qilaminnuaq utiqattarluni ikayuriami Nunavunmi ittut Nunasi angikliyuumiriami havakvingit.

“Una pivikhaqautikhaq, tautuknaqhikmat, aliagiqpiaqtara taimaa utiffaarniarama Ukiuqtaqtumut. Utiffaarumaqpiaqtuq nunallaamut, angiyuq piumaniq uvamnut, havagiami Inuit timiqutigiyanginnut nanminiriyauyuq Inungnik akhuurutauyuq,” uqaqtuq ihumaliuqtaminik havaariliriami.

Aningmiuq, qaihimayuq Pangnirtungmit, qarritiyuq ilihimaniqmit ilanginnut Nunasiup havaqatingit – ukunatitut Inuit Katimayiingit ukuatlu Inuit pivallianiq Kuapuriisinginnut – ilangillu Nunasiup ikayuqtanginnut, ukunatitut Nunavut Kavamanga unalu kaanatap kavamanganut.

Angikliyuumiriami ihuarhigiamilu aulapkaininnga Larga igluqpangit – taaktiliaqtut Inuit – aadlauyuq hivutliutiyakhaat.

“Niriukpiaqtunga havaakhamut,” uqaqtuq.

Angmaqtauyuq 1976mi, Nunavunmi-ittuq Nunasi Kuapuriisinga piqaqtuqlu maniliurniqmut igluqpiliurniqmi, maniliurut atuqtut igluqpakmik, niuvvaavik, angiyut urhuqyuamut tutquumavingit, timiqutigiyauyuq unalu piqarninngalu.

Aningmiuq qangannuat piqaqtuq atiqaqtuq maligamut unalu Avikturhimayut havakvimut ikayuqtiuyuq uumunnga Carolyn Bennett, Ministauyuq Kuin Nunangannut -Nunaqaqqarhimayuq Katimaqatigiikniq. Talvani, Aningmiuq piqaqtuq tutquumavingannit ukunatitut Inuit-Kuin Nunanngani Havaqatigiigiyait Katimayiingit unalu Inuaqtauyut Takunnaiqpiaqtullu Nunaqaqqarhimayuq Arnat Arnaruhiuyullu. Taimaa malruuknik ukiunik, tingmivaktuq ukunani ministamut piliurhuni Tukihitititaurut Uqauhiuniaqtun.

Ittuq talvani Ubluqtuhinia 2019 mamianaugaluarmat Bennett uqaqtaminik Arviatmi ukunuuna kaanatap kavamanganut qangarnitaq maliganganik nuutiqtitaukmata nunamiugaluanit Inuit.

“(Havaara) naunairiami (mamianaugaluaqtuq) uqaqtauyuq ihuaqpiaqtumik– naunaittiaqtuq qiahun’ngunaqpiaqtuq uqaqtauyuq nunallaanut,” Aningmiuq itqaumayaa.

Talvannga kaanatap kavamanganut havaanga nalunarhiyaa tikiliqmat Tattiarnaqtuq 2019 niruarniq, Aningmiuq havaariliqtaa hivuliqtiuniq havaanga maligami uqaqatigiikniqmullu havakvinga Kaanataup Katimayiingit Katimaqatauvinganut.

Ilihainiqmut ilihimaniq

Aningmiuq ilauyuq Iliharvikyuanganit Guelph, talvani quviagiyaa avatinganut ilihaidjutinganik arnait iliharutinginniklu.

Talvannga nunaryuaptikkut ilihaidjutingit ukunuuna Iliharvikyuanganit Ukiuqtaqtumi itqurnarutigiyaa atiliuriarumi havakvikmi pivallianiq ilihaidjutinik hakugiktigiami ilihimayamiknik pittaaqtaminiklu nutaami havaangani.

Iliharutinginnik iniqtiqtait malruuknik ukiunik Nunavut Sivuniksavut ilihariaqpaallivinganit upalungaiyarniqmut pinahuarut. Talvanga, atiliuqtuq Kaanatami Nunaryuaptikni Inuulrammiit aullaqtitaa India-mut pingahunik tatqirhiutinik. Taimaa ilihimayanganik piyuq 12nik ukiunik, ikhinnaqtitaa puiguutilimaitaanik itqaumaninnganut.

“Qaingaangavit 1,500nik inuqaqtunik talvannga nunaqaliqtutit talvani inugiakpiaqtumik aadlaqpianguyuq hungiutihimayarnit, angmautigiyaa iitka ihumagiami huna hilataanit ihuariyamnit,” uqaqtuq.

Inuuhimayuq Pangnirtungmi taimaa 20 ukiunik inuuhiminit naunaiqtitaa piqpagittiaqtaa maniqqamiigiami ilamiknut. Hikumi iqalukhiuqtuq amihuniklu quviagiyamiknik aullaaqhimapluni.

Itqaumagiyaa hikumiqatigiyaa paapakmini, utaqqiyut aglumi taimaa Aningmiuq, 12nik ukiuqaqhuni, nattilihaaqtuq hivulliqpaariyaani.
Mihihimaliqtaa.

“Quviahukpiaqtuq nattirmat,” itqaumayaa paapakminit qanuriliurutigiliqmagu.
Hapkuat amihut ukiut qaangirmat, Aningmiuq piliqtaa aadlangaqpiaqtuq nunannga, amigaitpiaqtutut aadlat inuit quviagiyainnik.

“Inuit nakuuyumik piliqtut amigaittunik qanuriliurhutik nakuuqpiaqtuq takugiami tamaita iniqtiqtamiknik nakuuyumik, ukunungalluaq Inuinnauyut arnat uqaqtuq. “Taimaa qaffinik ukiunik, Takuvaktunga Inuit arnat havaanikpaktut hivuliqtiungurhutik, mirhuqniqmi hanaugaliurniqmik kavamaliqinirmiluuniit. Arligivaliqpaktatka maligahuarhugillu.”

Qun’ngiarlugit Tamaita Iliuraqtauyut