ᓄᓇᓯ ᑯᐊᐳᕇᓴᒃᑯᑦ ᓄᑖᕐᒥᑦ ᐊᖏᔪᖅᑳᖅᑖᖅᑐᑦ ᓴᓇᕙᓪᓕᐊᓂᐊᖅᑐᒥᑦ ᐱᓕᕆᐊᖏᓐᓂ

ᐋᓂ ᐊᓐᓂᕐᒥᐅᖅ ᓄᓇᓯᒃᑯᑦ ᐊᖏᔪᖅᑳᕐᒧᑦ ᑐᖏᓕᖅᑖᖅᑲᐅᖓ ᒐᕙᒪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᓄᓇᓕᕆᓂᕐᒧᓪᓗ ᐊᒻᒪᓗ ᒫᒋ ᐳᑐᓕᒃ ᐊᖏᔪᖅᑳᕐᒧᑦ ᑐᖏᓕᖅᑖᖑᓪᓗᓂ ᐋᓐᓂᐊᖅᑕᐃᓕᒪᔪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᐅᓪᓗᓂ [...]

ᐅᖃᓕᒫᒃᑲᓐᓂᕆᑦ
Annie Aningmiuq

ᐋᓂ ᐊᓐᓂᕐᒥᐅᖅ ᓅᓚᐅᖅᑐᖅ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕋᓱᐊᖅᑎᐅᙱᑦᑐᒥᑦ ᐃᑲᔪᕐᓂᐊᕐᓗᓂ ᐃᓄᓐᓂᑦ ᓇᒻᒥᓂᖃᕈᒪᔪᓂᒃ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᐊᖅᑐᓂᑦ ᐃᑲᔪᖅᑎᐅᓗᓂ

ᐋᓂ ᐊᓐᓂᕐᒥᐅᖅ ᓅᓚᐅᖅᑐᖅ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕋᓱᐊᖅᑎᐅᙱᑦᑐᒥᑦ ᐃᑲᔪᕐᓂᐊᕐᓗᓂ ᐃᓄᓐᓂᑦ ᓇᒻᒥᓂᖃᕈᒪᔪᓂᒃ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᐊᖅᑐᓂᑦ ᐃᑲᔪᖅᑎᐅᓗᓂ [...]

ᐅᖃᓕᒫᒃᑲᓐᓂᕆᑦ

ᓄᓇᓯ ᐅᖃᐅᓯᖏᑦ ᓄᕙᖕᓇᕐᔪᐊᖅ-19

ᓄᓇᓯᒃᑯᑦ ᑯᐊᐳᕇᓴᒃᑯᖏᑦ ᓯᕗᓪᓕᖅᐸᐅᔾᔨᓚᐅᖅᑐᑦ ᐋᓐᓂᐊᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒥᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖁᑎᖏᓐᓂ, ᐱᓕᕆᖃᑎᖏᓐᓂ ᓄᓇᓕᓐᓂᓪᓗ. ᖃᐅᔨᓴᑦᑎᐊᖅᑐᒍᑦ ᒫᓐᓇ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖏᓐᓂ ᒪᓕᑦᑐᑕᓗ ᑎᓕᔭᐅᔾᔪᑎᐅᔪᓂᒃ ᐋᓐᓂᐊᖅᑕᐃᓕᒪᔪᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂ ᓯᐊᕐᒪᑎᑦᑎᑦᑕᐅᓕᒪᓇᓱᐊᕐᓂᕐᒥᑦ ᓄᕙᖕᓇᕐᔪᐊᖅ-19ᒥᑦ. ᐃᓱᒪᓕᐅᓚᐅᖅᑐᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᒦᖁᔨᓐᓇᑎᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᒋᐊᖃᕐᖓᑕ ᐊᔅᓱᕈᓐᓇᑎᓪᓗᒍ. ᓄᓇᓯ ᐊᓪᓚᕕᖓ ᐃᖃᓗᓐᓂ ᒪᑐᓯᒪᓂᐊᓕᖅᑐᖅ ᒪᓕᑦᑐᒋᑦ ᐋᓐᓂᐊᖅᑕᐃᓕᒪᔪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᓇᒻᒥᓂᖃᖅᑐᐃᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᒪᑐᐃᖁᔭᐅᓕᖅᑲᑕ ᒪᑐᐃᕈᒫᖅᑐᑦ. [...]

ᐅᖃᓕᒫᒃᑲᓐᓂᕆᑦ

ᓄᓇᓯ ᑯᐊᐳᕇᓴᒃᑯᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓚᐅᖅᑐᑦ ᑎᒃᑯᐊᖅᓯᓂᖓᓐᓂ ᓄᑖᕐᒥᑦ ᐊᖏᔪᖅᑲᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᓯᕗᓕᖅᑎᔅᓴᒥᑦ

ᒫᔾᔨ 2, 2020 – ᑲᑎᒪᔩᑦ ᓄᓇᓯ ᑯᐊᐳᕇᓴᒃᑯᓐᓂ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒋᐊᒥᑦ ᖁᕕᐊᑉᐳᑦ ᑎᒃᑯᐊᖅᓯᓂᖓᓐᓂ ᑭᓕᓐᔅ ᑕᐃᕕᔅᒥᑦ ᐊᖏᔪᖅᑳᖑᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᓂᕐᒧᑦ ᓄᓇᓯᒃᑯᑦ ᑯᐊᐳᕇᓴᖓᓐᓄᑦ. ᑭᓕᓐᔅ ᑕᐃᕕ ᐱᓕᒻᒪᔅᓯᒪᑦᑎᐊᖅᑐᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᓪᓗᓂ ᓇᒻᒥᓂᖃᖅᑎᐅᓂᕐᒧᑦ ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᓯᒪᓂᖓᓐᓂ ᑲᔪᓯᑦᑎᐊᖅᓯᒪᓂᖓᓐᓄᑦ. ᐊᓯᖏᓐᓂᑦᑕᐅ ᐱᓕᕆᓯᒪᑦᑎᐊᕐᒥᔪᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᓇᒻᒥᓂᖁᑎᖏᓐᓂ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᕐᒧᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᕐᓂᕐᒥᑦ ᐅᑭᐅᓄᑦ 11−ᓄᑦ ᐃᔅᓯᕙᐅᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᓪᓗᓂ ᑲᑎᒪᔨᓄᑦ ᓄᓇᑦᓯᐊᕗᑦ ᑲᑐᔾᔨᔨᖏᓐᓄ ᑲᒻᐸᓂᖏᓐᓄᑦ. [...]

ᐅᖃᓕᒫᒃᑲᓐᓂᕆᑦ