Nunasi Kuapuriisinga naunaipkaqtut tikkuaqtauniq nutaamik Atan’nguyaq unalu Quulitqiaq Atan’nguyaq

Qiqailruq 2, 2020 –Katimayiuyut Tukimuaqtiuyunik ukunani Nunasi Kuapuriisinga quviahuktut naunaipkariami tikkuaqtauninnga Clint Davis Atan’nguyangurmat unalu Quulitqiaq Atan’nguyaq uumani Nunasi Kuapuriisinga. Clint Davis ayuittiaqtuq nunaryuaptiknik ilitariyauyuq havakvikmi hivuliqtiuuuq naunaiktutaqarhuni nakuuyumik pivaktuq. Hivituyumik ilihimayuq ukunani Inuit havakvingani pivallianiq havaktuq avatqumayumik taimaa 11nik ukiunik Ikhivautalik ukunani Katimayiuyut Tukimuaqtiuyunik ukunani Nunatsiavut Havakviuyunit.

Clint qangannuaq CEO-nguyuq ukununnga North35 Atan’nguyanut Havaqatigiiktuq, havakviuyuq ikayuutauyuq uqaqatigiiktumik havakvik havaktuq ukununnga Nunaqaqqarhimayuq kavamangit maniliurniqmullu pivallianiq Kuapuriisinginnut pigiami angikliyuumirniq tamaat piplugu ihariagiyangit nakuutqiaq ikayuutikhaq. Talvani havaliqtinnagu, havaariyaa Tuglia Atan’nguyaq ukunanit Nunaqaqqarhimayuq Maniqarvinga uumani TD Maniqarvingani Havaktut.

Clint havaariliqtaa havaaq apirhuqtaunahuanut ikayuqtiuyuq uumani St. John’s, Newfoundland uumanilu Labrador, talvannga havaliqtuq kavamatkunni Nunaqaqqaarhimayuni unalu Ukiuqtaqtumi Pivallianiq Kaanata. Havaguirmat Kavamatkunni, nuuttuq BMO Maniqarvinga Montreal talvani havaariyaa Kaanatami Tukimuaqtiuyuq Nunaqaqqaarhimayut Maniqarvikhanganut, talvannga havaariyaa Kaanatami Katimayiingit Nunaqaqqaarhimayunut Atan’nguyaupluni unalu Quulitqiaq Atan’nguyaq.

Clint piqaqtuq Naunaitkutaqaqtitauyuq Havakvikmi Titiqqiqiyiuyuq uumannga Acadia Iliharvikyuanganit, Naunaitkutaqaqtitauyuq Maliganik uumannga Dalhousie Iliharvikyuanganit unalu Pihimayuq Ilihimaqpiaqtaminik Titiqiqinirmut uumannga Harvard Iliharvikyuanganit, talvani ittuq Kaanatami-Amialikami piqaqtuq Fulbright ayuittiaqtuq. Aittuqtauyuq 2016 Indspire Aittuqtauyuq Havakvikmut unalu Havakvingani ilitariyauyuq uuminnga Nan’ngariyauyuq nakuuqpiaqtumik havakmat uumannga iliharvikyuanganit Acadia Iliharvikyuanganit.

“quviahuktugut havaqatigiami Clint Davis Nunasi Kuapuriisingani hivuliqtigiami amihut havakviuyut nutaamut aturninnga angikliyuumirniqmut,” uqaqtuq Harry Flaherty, Ikhivautalik Nunasi Kuapuriisinga. “Nunasi atuqtaa akhuurutauyuq ihuarhaiffaarninga taimaa tallimat ukiunik ihuaqpiaqtuqlu piliuriami hakugiktumik munariyumiklu utiffaaqtuq nanminiqaqtiuqatauyumut.”

Nunasi Kuapuriisinga 100 pusantmik Inuit nanminiriyauyuq unalu Nunavunmi ittuq havakvik pivallianiq. 1976mi, Inuit Tapiriit Kaanatami ((tadja taiyauliqtuq Inuit Tapiriit Kanatami) havaariliuqtaat Inuit Pivallianiq Kuapuriisinga (tadja taiyauliqtuq Nunasi Kuapuriisinga). Tamna kuapuriisinga havaariliuqtaat uumunnga Inuit piliqtut naunaittumik havaanik iliuraqtauyullu havakvikmut. Nunasi piqaqtuq maniliurniqmut igluqpiliurniqmut, ingilravikhanut, niuvvaaviknut, timiqutigiyauyumut, qilamiurutigiyuq, amigaittunik urhuryuamut tutqurvikhanganut iglunullu urhuqyuaqtiliriniq, taaktiliaqtunut nayugakhangit, Qaritauyakkut titiraqniq, hivayautikkut uqaqatigiikniq havakvikmilu.

Takujainnarilugit Saqqiqtausimajulimat